Evenementen

Besluiten Raadsvergadering 17 februari 2011

De heer M. Schmitz van de fractie Jongerenlijst dient een amendement (registratienummer A1) in, waarin de wens wordt uitgesproken om voorbereidingen te treffen om een nieuw zwembad binnen de gemeentegrenzen te realiseren, welk zwembad binnen de door het college gestelde termijn van vijf jaar klaar moet zijn om in gebruik te worden genomen.
Kortheidshalve wordt verwezen naar het bij deze besluitenlijst gevoegde amendement (registratienummer A1).

De heer M. Schmitz van de fractie Jongerenlijst dient een amendement (registratienummer A2) in, waarin de wens wordt uitgesproken het college op te dragen het beheer van de accommodaties in het algemeen aantoonbaar te verbeteren.
Kortheidshalve wordt verwezen naar het bij deze besluitenlijst gevoegde amendement (registratienummer A2)

De heer H. van der Linden van de fractie Roerstreek Lokaal! dient een amendement (registratienummer A3) in, waarin de wens wordt uitgesproken dat de reparatiekosten aan het Apollobad te Melick nu niet mogen leiden tot tariefstijgingen voor de gebruikers doch dat dit onderwerp van bespreking moet zijn bij de vormgeving van het accommodatiebeleid.
Kortheidshalve wordt verwezen naar het bij deze besluitenlijst gevoegde amendement (registratienummer A3).

De heer H. van der Linden van de fractie Roerstreek Lokaal! dient een amendement (registratienummer A4) in, waarin de wens wordt uitgesproken de discussie over al dan niet een nieuw zwembad binnen de gemeentegrenzen van Roerdalen, gevoerd dient te worden bij de vormgeving van het accommodatiebeleid.
Kortheidshalve wordt verwezen naar het bij deze besluitenlijst gevoegde amendement (registratienummer A4).

Het standpunt van het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de ingediende amendementen is:

Amendement Indiener Collegestandpunt
Amendement A1 M. Schmitz Wordt niet ontraden
Amendement A2 M. Schmitz Wordt niet ontraden
Amendement A3 H. van der Linden Wordt niet ontraden
Amendement A4 H. van der Linden Wordt niet ontraden

Toezegging(en):
Wethouder Teuwen doet ter vergadering de toezegging dat het streven erop gericht is om nog vóór de zomer het voorzieningenbeleid te presenteren (actiepunt 83 van de actiepuntenlijst van de gemeenteraad).

De voorzitter legt het amendement (registratienummer A1) van de fractie Jongerenlijst ter besluitvorming voor aan de raad.

Voór het amendement (registratienummer A1) stemmen:
De fractie(s): Jongerenlijst
Tegen het amendement (registratienummer A1) stemmen:
De fractie(s): CDA, Praktische Politiek, VVD, Democraten Roerdalen en Roerstreek Lokaal!
Hiermede is het amendement (registratienummer A1) verworpen.

De voorzitter legt het amendement (registratienummer A2) van de fractie Jongerenlijst ter besluitvorming voor aan de raad.

De heer H. Tegels legt een stemverklaring af en stelt dat hij zich op grond van artikel 28 van de Gemeentewet onthoudt van deelname aan de stemming.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad het amendement (registratienummer A2), waarin wordt verzocht om het beheer van accommodaties in het algemeen aantoonbaar te verbeteren, aan te nemen.

De voorzitter legt het amendement (registratienummer A3) van de fractie Roerstreek Lokaal! ter besluitvorming voor aan de raad.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad het amendement (registratienummer A3), betrekking hebbende op het voorstel dat de reparatiekosten aan het Apollobad niet mogen leiden tot tariefstijgingen voor de gebruikers doch dat dit onderwerp van bespreking moet zijn bij het te bespreken accommodatiebeleid, aan te nemen.

De voorzitter legt het amendement (registratienummer A4) van de fractie Roerstreek Lokaal! ter besluitvorming voor aan de raad.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad het amendement (registratienummer A4), betrekking hebbende op het voorstel om de discussie over het al dan niet realiseren van een nieuw zwembad te voeren bij de vormgeving van het accommodatiebeleid, aan te nemen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om het zwembadperron van het Apollobad te vervangen en het bad ter overbrugging nog maximaal 5 jaar open te houden.
Naar aanleiding van dit voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders, de volgende wensen en bedenkingen ter kennis van het college van burgemeester en wethouders te brengen:
- Het college op te dragen het beheer van de accommodaties in het algemeen aantoonbaar te verbeteren.
- De reparatiekosten aan het Apollobad te Melick niet nu mogen leiden tot tariefstijgingen voor de gebruikers, doch dit onderwerp van bespreking moet zijn bij de vormgeving van het accommodatiebeleid.
- De discussie over al dan niet een nieuw zwembad binnen de gemeentegrenzen van Roerdalen, gevoerd dient te worden bij de vormgeving van het accommodatiebeleid.


Roerdalen Roer Je! Laat je horen! Op deze manier eindigt de 'politieke zoektocht' in sluiting van het Apollobad ZONDER een alternatief. Als Zwemmend Roerdalen zitten wij niet stil. Wij willen een deugdelijk onderzoek laten doen naar een betaalbaar en concreet alternatief.

reddingsboeiHelp ons en teken de petitie

logo